شعار سال 97-1
 
  
دوشنبه 22 مهر 1398   16:53:25
مسابقه شطرنج يادواره «زنده ياد دانيال صدرايي» - مرداد 1385
مسابقه شطرنج يادواره «زنده ياد دانيال صدرايي» - مرداد 1385
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
15
16
19
18
21
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما