شعار سال 97-1
 
  
چهارشنبه 22 آبان 1398   16:13:57
بازديد خبرنگاران از مجتمع گاز پارس جنوبي - مرداد 1385
بازديد خبرنگاران از مجتمع گاز پارس جنوبي - مرداد 1385
پارس جنوبي 01
پارس جنوبي 02
پارس جنوبي 03
پارس جنوبي 04
پارس جنوبي 06
پارس جنوبي 05
پارس جنوبي 07
پارس جنوبي 08
پارس جنوبي 09
پارس جنوبي 10
پارس جنوبي 11
پارس جنوبي 13
پارس جنوبي 14
پارس جنوبي 12
پارس جنوبي 19
پارس جنوبي 20
پارس جنوبي 18
پارس جنوبي 16
پارس جنوبي 15
پارس جنوبي 17
پارس جنوبي 21
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما