شعار سال 97-1
 
  
شنبه 30 شهريور 1398   09:40:45
بازديد مهندس كسائي‌زاده از پالايشگاه گاز پارسيان - آبان 1385
بازديد مهندس كسائي‌زاده از پالايشگاه گاز پارسيان - آبان 1385
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 1
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 3
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 2
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 4
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 5
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 6
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 7
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 8
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 9
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 10
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 11
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 12
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 13
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 14
بازديد آقاي مهندس كسائي زاده از پالايشگاه گاز پارسيان- 15
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما