شعار سال 97-1
 
  
چهارشنبه 22 آبان 1398   16:39:40
افتتاح واحد تقطير ميعانات گازي پالايشگاه شهيد هاشمي‌نژاد - فروردين 1385
افتتاح واحد تقطير ميعانات گازي پالايشگاه شهيد هاشمي‌نژاد - فروردين 1385
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 1
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 3
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 2
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 4
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 6
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 5
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 7
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 8
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 9
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 10
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 11
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 14
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 12
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 13
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 19
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 20
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 17
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 16
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 21
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 15
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 18
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 22
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 23
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 24
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 25
افتتاح واحد تقطير ميعانات گاز پالايشگاه خانگيران - 26
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما