شعار سال 97-1
 
  
چهارشنبه 22 آبان 1398   17:13:06
بازديد مهندس کسائي‌زاده از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- بهمن 1385
بازديد مهندس کسائي‌زاده از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- بهمن 1385
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 1
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 4
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 3
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 2
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 5
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 6
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 7
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 8
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 9
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 10
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 11
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 14
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 13
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 12
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 16
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 17
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 19
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 15
بازديد از پالايشگاه پارسيان و فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي- 18
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما