شعار سال 97-1
 
  
پنجشنبه 28 شهريور 1398   23:49:32

خبرهاي مرتبط

15:331393/5/25 شنبه
تهيه و تدوين استاندارد آموزشي مشاغل آموزش

 

 استاندارد آموزشي مشاغل آموزش با هدف ارتقاء سطح دانش و توانايي كاركنان شاغل در اين مشاغل توسط واحد آموزش اداري، مالي و بازرگاني با همكاري كارشناسان خبره از حوزه هاي مرتبط و بكارگيري متد هاي علمي و تجربي تهيه، و دردسترس همكاران محترم قرار گرفته است .به منظورتهيه اين استاندارد 39 جلسه اصلي و فرعي كارشناسي برگزار، و طي 996 نفر ساعت 48 شغل را در قالب 9 خوشه اصلي  بررسي و378 دوره آموزشي و كاربردي در راستاي توانمندسازي كاركنان تعريف و تبيين گرديده است. به منظور مشاهده اين استاندارد اينجا را كليك نماييد و يا به بخش خدمات ويژه مراجعه نمائيد.


استاندارد آموزشي مشاغل آموزش با هدف ارتقاء سطح دانش و توانايي كاركنان شاغل در اين مشاغل توسط واحد آموزش اداري ، مالي و بازرگاني با همكاري كارشناسان خبره از حوزه هاي مرتبط و بكارگيري متد هاي علمي و تجربي تهيه و دردسترس همكاران محترم قرار گرفته است .به منظورتهيه اين استاندارد 39 جلسه اصلي و فرعي كارشناسي برگزار و طي 996 نفر ساعت 48 شغل را در قالب 9 خوشه اصلي  بررسي و378 دوره آموزشي و كاربردي در راستاي توانمندسازي كاركنان تعريف و تبيين گرديده است .

فايل هاي مربوطه :
استاندارد_آموزشي_مشاغل_آموزش_اسفند_92.pdf999.165 KB
تاریخ به روز رسانی:.مجری سایت : شرکت سیگما