شعار سال 97-1
 
  
جمعه 29 شهريور 1398   15:23:05
بخش فیلم و انیمیشن در این بخش فیلمها و انیمیشن های مربوط به ایمنی و مصرف بهینه و نیز عملیات فنی خطوط لوله در دو زیر بخش جداگانه قرار داده شده است. برای استفاده از هر یک از بخشها، یکی از منوهای کناری را انتخاب و وارد زیربخش مربوطه شوید.

شرکت ملی گازمجری سایت : شرکت سیگما